Wet scrubber คือ ระบบบำบัดอากาศแบบเปียก โดยอาศัยหลักการสัมผัสกันระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับของเหลวโดยปกติคือน้ำ มีชั้นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Packing Media ทำหน้าที่ในการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศที่มีสารปนเปื้อนกับน้ำ เมื่อน้ำตกกระทบกับ packing media จะทำให้น้ำแตกตัวมีขนาดเล็กลงและบางส่วนจะไหลเป็นฟิล์มบางๆไปตามผิวของ packing media ลักษณะนี้จะทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประสิทธิาพในการดักจับเพิ่มขึ้น


จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการออกแบบระบบบำบัดอากาศเสียมากกว่า10 ปี เราพร้อมให้บริการกับลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง รวมถึงการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย โดยระบบสามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องของฝุ่น ควัน กลิ่น ไอกรดและไอสารเคมีอื่นๆ ซึ่งมลพิษดังกล่าวจะถูกบำบัดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีประสิทธิาพ และได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด