Service and Maintenance เรามีบริการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบบำบัดอากาศเสีย ให้มีประสิทธิาพตรงตามความต้องการของลูกค้าอาทิเช่น งานล้างลูก PACKING MEDIA งานล้างหัว SPRAY NOZZLE อีกทั้งเรายังมีบริการอื่นอีกมากมาย เพื่อตอบสนองงานด้านบริการและซ่อมแซม เช่น งานเดินท่อระบบประปา  งานล้างทำความสะอาดบ่อน้ำดี   บ่อน้ำเสีย  เป็นต้น